รางวัลผลงานวิจัยด้านโรคเบาหวาน (Servier Award for Distinguished Clinical Research in Diabetology)


วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนให้มีงานวิจัยเกี่ยวกับโรคเบาหวานที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ 
2. เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทยทำงานวิจัยเพิ่มขึ้น

คุณสมบัติของผู้ทำการวิจัยเอก (Principle Investigator) 
เป็นสมาชิกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

การประกวดผลงาน 
จะมีขึ้นในงานประชุมวิชาการประจำปี ของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ซึ่งจะจัดให้มีปีละ 1 ครั้งในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

คณะกรรมการตัดสินผลงาน 
จะคัดเลือกโดยคณะกรรมการสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ก่อนที่จะมีการเสนอผลงาน

กรรมการโดยตำแหน่ง 
1. นายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย 
2. อุปนายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย 
3. ประธานฝ่ายวิชาการ

กรรมการจากการคัดเลือก 
ผู้แทนสถาบันที่มีการฝึกอบรม Fellow สถาบันละ 1 ท่าน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ลักษณะการคัดเลือกผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวด 
ผลงานที่อยู่ในข่ายจะได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลคืองานวิจัยทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานที่นำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย


การนำเสนอผลงาน 
1. ระยะเวลาการนำเสนอ 10 นาที และให้ซักถามอีก 2 นาที 
2. การนำเสนอผลงานจะเป็นในรูปสไลด์ 35 มม. หรือออกจากจอคอมพิวเตอร์โดยตรงก็ได้ 
3. ภาษาที่ใช้จะเป็นภาษาอังกฤษ

การตัดสินผลงาน จะทำทันทีหลังจากที่นำเสนอเสร็จในแต่ละผลงาน โดยจะให้คะแนนในหัวข้อดังนี้ 
1. ความเป็นต้นแบบของความคิด (Originality of Idea) 30 คะแนน 
2. ลักษณะของงานวิจัยในแง่ (Material & Method) 30 คะแนน 
3. ลักษณะของงานวิจัย ในแง่การประยุกต์ใช้ทางคลินิก 20 คะแนน 
(Clinical Application) 
4. การนำเสนอข้อมูล (Presentation) 10 คะแนน 
5. โอกาสที่จะได้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ 10 คะแนน 
รวม 100 คะแนน

โดยจะนำคะแนนมารวมกันทั้งหมดเพื่อตัดสินเมื่อทุกผลงานได้รับการนำเสนอแล้ว ผลงานที่ได้ 
คะแนนมากที่สุดและเกิน 75 คะแนน จะเป็นผู้ชนะการประกวด คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

รางวัล 
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล คือ เงินรางวัล 50,000 บาท 
ในกรณีที่ Fellow เป็น principle investigator จะได้รับรางวัลร่วมกับ mentor คือ อาจารย์ที่ 
ควบคุมโครงการวิจัย