รางวัลวิจัยสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

          วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนให้มีงานวิจัยเกี่ยวกับโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม (ยกเว้นโรคเบาหวาน)
2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้สมาชิกต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ทำงานวิจัยเพิ่มขึ้น

 คุณสมบัติของผู้ทำการวิจัยหลัก (Principle Investigator)
1. เป็นสมาชิกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทยมาครบ 1 ปี

 การประกวดผลงาน
จะมีขึ้นในงานประชุมวิชาการประจำปีของ สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ซึ่งจะจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

คณะกรรมการตัดสินผลงาน
จะคัดเลือกโดยคณะกรรมการสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ก่อนที่จะมีการเสนอผลงาน

 กรรมการโดยตำแหน่ง
1. นายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
2. อุปนายก สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
3. ประธานฝ่ายวิชาการ
4. รองประธานฝ่ายวิชาการ

กรรมการจากการคัดเลือก
ผู้แทนสถาบันที่มีการฝึกอบรม Fellow สถาบันละ 1 ท่าน

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตามความเหมาะสม

 การนำเสนอผลงาน
1. ระยะเวลาการนำเสนอ 10 นาที และให้ซักถามอีก 2 นาที
2. การนำเสนอผลงานจะเป็นในรูปสไลด์ 35 มม. หรือออกจากจอคอมพิวเตอร์ โดยตรงก็ได้
3. ภาษาที่ใช้จะเป็นภาษาอังกฤษ

การตัดสินผลงาน จะทำทันทีหลังจากที่นำเสนอเสร็จในแต่ละผลงาน โดยจะให้คะแนนในหัวข้อดังนี้
1. ความเป็นต้นแบบของความคิด (Originality of Idea) 30 คะแนน
2. ลักษณะของวานวิจัยในแง่ (Material & Method) 30 คะแนน
3. ลักษณะของงานวิจัย ในแง่การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (Clinical Application) 20 คะแนน
4. การนำเสนอข้อมูล (Presentation) 10 คะแนน
5. โอกาสที่จะได้ตีพิมพ์ผลงานวารสารระดับนานาชาติ 10 คะแนน
รวม 100 คะแนน

โดยจะนำคะแนนมาร่วมกันทั้งหมด เพื่อตัดสินเมื่อทุกผลงานได้รับการนำเสนอแล้ว ผลงานที่ได้คะแนนมากที่สุดและเกิน 75 คะแนน จะเป็นผู้ชนะการประกวด คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล คือ เงินรางวัล 50,000 บาท ในกรณีที่ Fellow เป็น principle investigator จะได้รับรางวัลร่วมกับ mentor คือ อาจารย์ที่ควบคุมโครงการวิจัย