เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมนี้ชื่อ "สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย" ใช้ชื่อย่อ "สตรท" ชื่อภาษาอังกฤษใช้ "Endocrine Society of Thailand"และใช้ชื่อย่อ "EST" ตราของสมาคมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีแดง ภายในมีสัญลักษณ์ของต่อมไร้ท่อสีขาว และมีตัว อักษรสีขาวที่มุมบนซ้ายของสีเหลี่ยมว่า "Endocrine Society of Thailand" นอกพื้นสีแดงมีข้อความ "BE 2524" อยู่เหนือรูปสี่เหลี่ยมด้านซ้ายและ "AD 1981" อยู่ใต้รูป

 

      วัตถุประสงค์
          1. เพื่อรวบรวมแพทย์ นักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจในวิชาการของต่อมไร้ท่อ และฮอร์โมนเข้าเป็นกลุ่มก้อน 
          2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และปรึกษากันในปัญหาต่าง ๆ และวิชาการอันเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อและ ฮอร์โมนในระหว่างสมาชิก 
          3. เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดรวบรวมข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
          4. เพื่อช่วยส่งเสริมวิชาการ การวิเคราะห์ หรือวิจัยของต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนแก่แพทย์ บุคลากร สาขาวิชาชีพอื่น และประชาชนทั่วไป
              สมาคมฯ อาจให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับ การประชุมและการวิจัยในสาขาวิชานึ้ 
          5. เพื่อสนับสนุนเกิดการยอมรับของสังคมต่อสิทธิผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อจะพึงมี 
          6. เพื่อติดต่อประสานงานกับข่ายงานและสมาคมต่อมไร้ท่อของต่างประเทศ และจัดการประชุม ระดับนานาชาติ 
          7. จัดการฝึกอบรมและการสอบเพื่อวุฒิบัตร หนังสืออนุมัติ หรือประกาศนียบัตรทางโรคต่อมไร้ท่อ โดยอาจดำเนินการเองหรือร่วมกับองค์
              กรอี่น