กรรมการบริหารสมาคม

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย วาระปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒
     The Endocirne society of Thailand
 Executive Board Year 2017-2019


นายกสมาคมฯ
President

นายแพทย์บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล 
Dr.Boonsong Ongphiphadhanakul

 


อุปนายก คนที่ 1
Vice President 1

แพทย์หญิงอัมพิกา มังคละพฤกษ์
Dr. Ampica Mangklabruks

อุปนายก คนที่ 2 
Vice President 2

นายแพทย์สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร
Dr.Sompongse  Suwanwalaikorn

เลขาธิการ
Secretary General

แพทย์หญิงฉัตรประอร งามอุโฆษ
Dr.Chardpraorn Ngarmukos

ผู้ช่วยเลขาธิการ
Duputy Secretary General

แพทย์หญิงหทัยกาญจน์  นิมิตพงษ์
Dr. Hataikarn  Nimitphong

เหรัญญิก
Treasurer

แพทย์หญิงอภัสนี บุญญาวรกุล
Dr. Apusanee  Boonyavorakul

ผู้ช่วยเหรัญญิก
Assistant Treasurer

แพทย์หญิงระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์
Dr. Raweewan  Lertwattanarak

ประธานวิชาการ  
Scientific Chairman

นายแพทย์ชัยชาญ  ดีโรจนวงศ์
Dr. Chaicharn Deeroochanawong

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ  
Assistant Scientific

แพทย์หญิงนวพร นภาทิวาอำนวย
Dr.Navaporn Napartivaumnuay

ประธานฝ่ายปฏิคม
Stewardship

นายแพทย์สารัช  สุนทรโยธิน
Dr. Sarat  Sunthornyothin

ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
Assistant Stewardship

แพทย์หญิงอภิรดี ศรีวิจิตรกมล

Dr. Apiradee  Sriwijitkamol

นายทะเบียน
Register

นายแพทย์พงศ์อมร  บุนนาค
Dr. Pongamorn  Bunnag

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
Public Relation Chairman

แพทย์หญิงสว่างจิต สุรอมรกุล
Dr. Swangjit  Suraamornkul

ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
Assistant Public Relation

แพทย์หญิงพรรณทิพย์ ตันติวงษ์
Dr. Puntip Tantiwong

ประธานฝ่ายส่งเสริมการวิจัย
Research Chairman

นายแพทย์วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
Dr. Weerapan Khovidhunkit

ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมการวิจัย
Assistant Research

แพทย์หญิงณัฎฐิณี จรัสเจริญวิทยา
 
Dr.Natthinee Charatcharoenwitthaya

กรรมการกลาง
Committee

แพทย์หญิงสุภาวดี ลิขิตมาศกุล
Dr.Supawadee  Likitmaskul

กรรมการกลาง
Committee

นายแพทย์เพชร  รอดอารีย์
Dr. Pecth  Rawdaree

กรรมการกลาง
Committee

นายแพทย์พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา
Dr.Pat Mahachoklertwattana

กรรมการกลาง
Committee

นายแพทย์สุภมัย สุนทรพันธ์
Dr.Supamai Soonthornpun