ตารางกิจกรรมวิชาการ ประจำปี 2554

 

ตารางกิจกรรมวิชาการ ประจำปี 2554

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

 

งานประชุม

วันและเวลา

สถานที่

Interhospital Endocrine Conference

11 ก.พ.2554

โรงพยาบาลวชิระ+เชียงใหม่

Interhospital Endocrine Conference

20 พ.ค.2554

โรงพยาบาลศิริราช

Interhospital Endocrine Conference

19 ส.ค.2554

โรงพยาบาลรามาธิบดี

Interhospital Endocrine Conference

11 พ.ย.2554

โรงพยาบาลเทพธารินทร์และสงขลานครินทร์

งาน Endocrine Weekend

6-7 ส.ค.2554

สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

งาน Basic Endocrinology

26ก.ค.2554

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

งานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 26

27-29ก.ค.2554

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

งานการประชุมประจำปี2554

3-4 พ.ย.2554

โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์

Symposium ในงานประชุมประจำปี

 

 

การขอชื่อสมาคมฯ และตราสมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการของบริษัท
   -  จัดประชุม 1 วัน

   -  จัดประชุมเกิน 1 วัน คิดอัตราวันละ

 

 

 

หมายเหตุ             - งาน Interhospital Endocrine Conference สนับสนุนค่าสถานที่และอาหารว่าง                                ตามอัตราของสถาบันกำหนด (ติดต่อสมาคมฯ)

                   - ค่าลงทะเบียนของงานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 26  จำนวน 3,000 บาท/คน