การประชุม Interhospital Endocrine Conference

การประชุม Interhospital Endocrine Conference

 

การประชุมที่ถูกจัดขึ้นในปี 2554

การประชุม

วันที่

สถานที่

 Interhospital Endocrine Conference - ครั้งที่ 1

11 ก.พ.2554 โรงพยาบาลวชิระ เชียงใหม่

 Interhospital Endocrine Conference - ครั้งที่ 2

 20 พ.ค. 2554 โรงพยาบาลศิริราช

 Interhospital Endocrine Conference - ครั้งที่ 3

19 ส.ค. 2554 โรงพยาบาลรามาธิบดี

 Interhospital Endocrine Conference - ครั้งที่ 4

23 ธ.ค.  2554

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

 

การประชุมที่ถูกจัดขึ้นในปี 2555

การประชุม

วันที่

สถานที่

 Interhospital Endocrine Conference - ครั้งที่ 1

2 มี.ค. 2555 โรงพยาบาลราชวิถี

 Interhospital Endocrine Conference - ครั้งที่ 2

6 ก.ค. 2555  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 Interhospital Endocrine Conference - ครั้งที่ 3

21 ก.ย. 2555 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 Interhospital Endocrine Conference - ครั้งที่ 4

14 ธ.ค. 2555

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

 

การประชุมที่ถูกจัดขึ้นในปี 2556

การประชุม

วันที่

สถานที่

 Interhospital Endocrine Conference - ครั้งที่ 1

8 มี.ค. 2556 โรงพยาบาลศิริราช

 Interhospital Endocrine Conference - ครั้งที่ 2

17 พ.ค. 2556  โรงพยาบาลรามาธิบดี

 Interhospital Endocrine Conference - ครั้งที่ 3

27 ก.ย. 2556

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

ร่วมกับม.สงขลา

 Interhospital Endocrine Conference - ครั้งที่ 4

13 ธ.ค. 2556

โรงพยาบาลราชวิถี