รางวัลวิจัยสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

                                                                                
   ระเบียบการประกวดผลงานวิจัย
Endocrine Society Award for Distinguished Research in Endocrinology 
สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย


          วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อสนับสนุนให้มีงานวิจัยเกี่ยวกับโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม (ยกเว้นโรคเบาหวาน)
          2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้สมาชิกต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ทำงานวิจัยเพิ่มขึ้น

          คุณสมบัติของผู้ทำการวิจัยหลัก (Principle Investigator)
          1. เป็นสมาชิกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทยมาครบ 1 ปี

          การประกวดผลงาน
          จะมีขึ้นในงานประชุมวิชาการประจำปีของ สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ซึ่งจะจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

          คณะกรรมการตัดสินผลงาน
          จะคัดเลือกโดยคณะกรรมการสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ก่อนที่จะมีการเสนอผลงาน

          กรรมการโดยตำแหน่ง
          1. นายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
          2. อุปนายก สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
          3. ประธานฝ่ายวิชาการ
          4. รองประธานฝ่ายวิชาการ

          กรรมการจากการคัดเลือก
          ผู้แทนสถาบันที่มีการฝึกอบรม Fellow สถาบันละ 1 ท่าน

          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
          วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตามความเหมาะสม

          การนำเสนอผลงาน
          1. ระยะเวลาการนำเสนอ 10 นาที และให้ซักถามอีก 2 นาที
          2. การนำเสนอผลงานจะเป็นในรูปสไลด์ 35 มม. หรือออกจากจอคอมพิวเตอร์ โดยตรงก็ได้
          3. ภาษาที่ใช้จะเป็นภาษาอังกฤษ

          การตัดสินผลงาน จะทำทันทีหลังจากที่นำเสนอเสร็จในแต่ละผลงาน โดยจะให้คะแนนในหัวข้อดังนี้
          1. ความเป็นต้นแบบของความคิด (Originality of Idea) 30 คะแนน
          2. ลักษณะของวานวิจัยในแง่ (Material & Method) 30 คะแนน
          3. ลักษณะของงานวิจัย ในแง่การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (Clinical Application) 20 คะแนน 
          4. การนำเสนอข้อมูล (Presentation) 10 คะแนน
          5. โอกาสที่จะได้ตีพิมพ์ผลงานวารสารระดับนานาชาติ 10 คะแนน
          รวม 100 คะแนน

          โดยจะนำคะแนนมาร่วมกันทั้งหมด เพื่อตัดสินเมื่อทุกผลงานได้รับการนำเสนอแล้ว ผลงานที่ได้คะแนนมากที่สุดและเกิน 75 คะแนน จะเป็นผู้ชนะการประกวด คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

          รางวัล
          1. รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล คือ เงินรางวัล 50,000 บาท ในกรณีที่ Fellow เป็น principle investigator จะได้รับรางวัลร่วมกับ mentor คือ อาจารย์ที่ควบคุมโครงการวิจัย