การบรรยายพิเศษ “Comprehensive Pituitary Conference” ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559

 

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชขอเชิญสมาชิกและแพทย์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง 
"การบรรยายพิเศษ “Comprehensive Pituitary Conference”

ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 08.50-15.30 น.

ณ ห้องบรรยายคุณหญิงดวงภากร์ ธรรมพานิช ตึกสูติกรรมชั้น 4
วชิรพยาบาล โดยลงทะเบียนล่วงหน้าไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

บทสรุปการประชุม
 
การบรรยายพิเศษ “Comprehensive Pituitary Conference” เป็นการจัดการบรรยาย เกี่ยวกับ
การดูแลผู้ป่วยโรคต่อมใต้สมอง ด้านการวินิจฉัยและการรักษาอย่างครอบคลุม ทุกด้าน รวมถึงการผ่าตัดและการฉายแสงในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากโรงเรียนแพทย์ และสถาบันฝึกอบรมต่างๆทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต่อมไร้ท่ออายุรแพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อแพทย์ประจำบ้านประสาทศัลยศาสตร์ และ ประสาทศัลยแพทย์ ประโยชน์ที่ได้จากการประชุมครั้งนี้คือผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถให้การวินิจฉัย รักษา และส่งต่อผู้ป่วยโรคต่อมใต้สมอง ได้อย่างถูกต้องและแหมาะสม

 

ดาวน์โหลดกำหนดการะและใบลงทะเบียน (หากไม่สามารถเปิดลิ้งได้ให้ Copy ไปวางในช่อง Address)

http://www.thaiendocrine.org/main_th/sites/default/files/schedule.pdf