ประกาศรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์ ปีพ.ศ.2560