พิธีมอบวุฒิบัตรแด่อายุรแพทย์อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม สำเร็จการฝึกอบรมในปี พ.ศ.2559

นายแพทย์บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล นายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

ร่วมงานพิธีมอบวุฒิบัตรแด่อายุรแพทย์อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม 

สำเร็จการฝึกอบรมในปี พ.ศ.2559 ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 33 

ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพฯ