สารจากนายกสมาคม

สวัสดีและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทยครับ  

        

          ข้าพเจ้า รศ.นพ. ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์ ในฐานะนายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ.  ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ขออนุญาติเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหารทั้งหมดแนะนำสมาคมฯ ให้ทุกท่านรู้จักโดยสังเขป ดังนี้ สมาคมฯ ได้รับการก่อตั้งขึ้นตามกฎหมาย โดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสมาคม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓ สำหรับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมฯ ตลอดจนประวัติการเปลี่ยนแปลงและรายชื่อกรรมการสมาคมฯ ในวาระต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน รวมทั้งข้อบังคับของสมาคมฯ ทุกท่านสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์นี้แล้วนะครับ

          ปัจจุบัน สมาคมฯ มีสมาชิกอยู่กว่า ๕๐๐ ท่าน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโรคในระบบต่อมไร้ท่อ โดยสมาคมฯ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐ มีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานของสมาคมฯ อยู่ ๓ คน มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นระยะๆ ตลอดปี อาทิ การประชุมกรรมการบริหาร, การประชุมวิชาการประจำปี, การสอบวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ, Inter-hospital Endocrine Conference, การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ, การจัดให้มีทุนวิจัยและทุนสนับสนุนการวิจัย, การจัด Endocrine Weekend เป็นต้น ตลอดจนการร่วมจัดกิจกรรมกับสมาคมวิชาชีพอื่นๆ ที่มีความใกล้ชิดกัน เช่น แพทยสภา, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น นอกจากนั้น สมาคมฯ ยังจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เช่น ในปี ๒๕๕๒ ได้จัดการประชุม AFES 2009 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง รวมทั้งความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจยิ่ง และทำให้สมาคมฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น

          วาระของกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน จะทำงานเป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป กรรมการบริหารส่วนใหญ่ก็มาจากคณะกรรมการบริหารชุดเดิม โดยมีกรรมการใหม่เข้ามาร่วมงานด้วยจำนวนหนึ่ง สมาชิกและผู้สนใจสามารถติดต่อกับกรรมการบริหารสมาคมฯได้ ผ่านทาง e-mail ของกรรมการแต่ละท่านหรือผ่านทาง webmaster หากท่านมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อวงการต่อมไร้ท่อในประเทศไทยโดยรวม ก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ สำหรับท่านที่เห็นว่ากิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมดี ต้องการสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ ในด้านต่างๆ สามารถติดต่อสมาคมฯ ได้ตลอดเวลาเลยนะครับ

รศ.นพ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์

นายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย