กรรมการบริหารสมาคม

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย วาระปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕
    The Endocrine society of Thailand
 Executive Board Year 2019-2022

นายกสมาคมฯ
President

ศ.คลินิก นายแพทย์ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์
Dr. Chaicharn Deeroochanawong

อุปนายก คนที่ 1
Vice President 1

แพทย์หญิงอัมพิกา มังคละพฤกษ์
Dr. Ampica Mangklabruks

อุปนายก คนที่ 2
Vice President 2

นายแพทย์พงศ์อมร บุนนาค
Dr. Pongamorn Bunnag

เลขาธิการ
Secretary General

แพทย์หญิงฉัตรประอร งามอุโฆษ
Dr.Chardpraorn Ngarmukos

ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary General

แพทย์หญิงนวพร นภาทิวาอำนวย
Dr.Navaporn Napartivaumnuay

เหรัญญิก
Treasurer

แพทย์หญิงสว่างจิต สุรอมรกุล
Dr. Swangjit Suraamornkul

ผู้ช่วยเหรัญญิก
Assistant Treasurer

แพทย์หญิงระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์
Dr. Raweewan Lertwattanarak

ประธานวิชาการ
Scientific Chair

แพทย์หญิงอภัสนี บุญญาวรกุล
Dr. Apusanee Boonyavorakul

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
Assistant Scientific Chair

แพทย์หญิงหทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์
Dr. Hataikarn Nimitphong

ประธานฝ่ายปฏิคม
Stewardship Chair

นายแพทย์สารัช สุนทรโยธิน
Dr. Sarat Sunthornyothin

ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
Assistant Stewardship Chair

แพทย์หญิงอภิรดี ศรีวิจิตรกมล

Dr. Apiradee Sriwijitkamol

นายทะเบียน
Register

นายแพทย์ณัฐพล สถาวโรดม
Dr. Nattaphol Sathaworodom

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
Public Relation Chair

แพทย์หญิงศุภวรรณ บูรณพิร
Dr. Supawan Buranapin

ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
Assistant Public Relation Chair

แพทย์หญิงพรรณทิพย์ ตันติวงษ์
Dr. Puntip Tantiwong

ประธานฝ่ายส่งเสริมการวิจัย
Research Chair

นายแพทย์วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
Dr. Weerapan Khovidhunkit

ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมการวิจัย
Assistant Research Chair

แพทย์หญิงณัฎฐิณี จรัสเจริญวิทยา
Dr.Natthinee Charatcharoenwitthaya

กรรมการกลาง
Committee

นายแพทย์ชัชลิต รัตรสาร
Dr.Chatchalit Rattarasarn

กรรมการกลาง
Committee

นายแพทย์สุภมัย สุนทรพันธ์
Dr.Supamai Soonthornpun

กรรมการกลาง
Committee

นายแพทย์เพชร รอดอารีย์
Dr. Petch Rawdaree