กรรมการบริหารสมาคม

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย วาระปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒
    The Endocirne society of Thailand
 Executive Board Year 2017-2019

นายกสมาคมฯ
President

นายแพทย์บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
Dr.Boonsong Ongphiphadhanakul

อุปนายก คนที่ 1
Vice President 1

แพทย์หญิงอัมพิกา มังคละพฤกษ์
Dr. Ampica Mangklabruks

อุปนายก คนที่ 2
Vice President 2

นายแพทย์สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร
Dr.Sompongse Suwanwalaikorn

เลขาธิการ
Secretary General

แพทย์หญิงฉัตรประอร งามอุโฆษ
Dr.Chardpraorn Ngarmukos

ผู้ช่วยเลขาธิการ
Duputy Secretary General

แพทย์หญิงหทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์
Dr. Hataikarn Nimitphong

เหรัญญิก
Treasurer

แพทย์หญิงอภัสนี บุญญาวรกุล
Dr. Apusanee Boonyavorakul

ผู้ช่วยเหรัญญิก
Assistant Treasurer

แพทย์หญิงระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์
Dr. Raweewan Lertwattanarak

ประธานวิชาการ
Scientific Chairman

นายแพทย์ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์
Dr. Chaicharn Deeroochanawong

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
Assistant Scientific

แพทย์หญิงนวพร นภาทิวาอำนวย
Dr.Navaporn Napartivaumnuay

ประธานฝ่ายปฏิคม
Stewardship

นายแพทย์สารัช สุนทรโยธิน
Dr. Sarat Sunthornyothin

ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
Assistant Stewardship

แพทย์หญิงอภิรดี ศรีวิจิตรกมล

Dr. Apiradee Sriwijitkamol

นายทะเบียน
Register

นายแพทย์พงศ์อมร บุนนาค
Dr. Pongamorn Bunnag

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
Public Relation Chairman

แพทย์หญิงสว่างจิต สุรอมรกุล
Dr. Swangjit Suraamornkul

ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
Assistant Public Relation

แพทย์หญิงพรรณทิพย์ ตันติวงษ์
Dr. Puntip Tantiwong

ประธานฝ่ายส่งเสริมการวิจัย
Research Chairman

นายแพทย์วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
Dr. Weerapan Khovidhunkit

ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมการวิจัย
Assistant Research

แพทย์หญิงณัฎฐิณี จรัสเจริญวิทยา
Dr.Natthinee Charatcharoenwitthaya

กรรมการกลาง
Committee

แพทย์หญิงสุภาวดี ลิขิตมาศกุล
Dr.Supawadee Likitmaskul

กรรมการกลาง
Committee

นายแพทย์เพชร รอดอารีย์
Dr. Pecth Rawdaree

กรรมการกลาง
Committee

นายแพทย์พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา
Dr.Pat Mahachoklertwattana

กรรมการกลาง
Committee

นายแพทย์สุภมัย สุนทรพันธ์
Dr.Supamai Soonthornpun