ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน 10th Chulalongkorn Endocrine Conference ในวันที่ 1-3 มี.ค 2556

สาขาวิชาต่ิอมไร้ท่อและเมตะบอลิสมภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานงานวิชาการ 10th Chulalongkorn Endocrine Conference

ในวันที่ 1-3 มีนาคม 2556 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องพรหมทัตตเวที(312/2) อาคาร อปร. ชั้น 3

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ