ภาพบรรยากาศพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556

สมาคมได้เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 
ณ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันมหิดล

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 
ณ
ลานอานันทมหิดล อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ