อนุมัติเครดิตการประชุม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์พิจารณาจำนวนหน่วยกิจกรรม (คะแนน 
CME) 
สำหรับ
แพทย์ผู้เข้าร่วมประชุมฯ และวิทยากร
สำหรับแพทย์ผู้เข้าร่วมประชุม


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ได้ 5.50 หน่วยกิตคะแนน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ได้ 6.50 หน่วยกิตคะแนน 

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ