คะแนน CME งานประชุมวิชาการประจำปี 2559

คะแนน CME งานประชุมวิชาการประจำปี 2559

 

 สำหรับแพทย์ผู้เข้าร่วมประชุม

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ได้ 5.50 หน่วยกิต

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ได้ 7.50 หน่วยกิต

สำหรับวิทยากรได้ 5 หน่วยกิต/คาบการบรรยาย

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ