HAPPY NEW YEAR 2017

ในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ คณะกรรมการบริหารสมาคมต่อมไร้ท่อแหง่ประเทศไทย ขอส่งความปราถนาดีมายังท่านสมาชิกสมาคมต่อมไร้ท่อฯ

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ