วันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน

14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก ปี 2560 นี้ เป็นธีม “ผู้หญิงกับเบาหวาน”

เนื่องจาก ปัจจุบันมีผู้หญิงมากกว่า 199 ล้านคนเป็นเบาหวาน คาดว่าจะเพิ่มเป็น 313 ล้านคนในปีพ.ศ. 2583

ประเด็นสำคัญ

 • โรคเบาหวานเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 9 ของผู้หญิงทั่วโลก คิดเป็นอัตรา 2.1 ล้านคนต่อปี
 • สภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กำลังพัฒนา เด็กหญิงและมารดาที่เป็นเบาหวานมีอุปสรรคในการเข้าถึงวิธีป้องกันโรคเบาหวาน การวินิจฉัยตั้งแต่ระยะแรกและการเข้าถึงการดูแลรักษา
 • ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคมทำให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน เนื่องจากอาหารและโภชนาการที่ไม่ดี การไม่มีกิจกรรมทางกาย การสูบบุหรี่และการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนก่อให้เกิดอันตราย
 • ผู้หญิงทุก 2 ใน 5 คนที่เป็นเบาหวานอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ คิดเป็นจำนวนมากกว่า 60 ล้านคนทั่วโลก
  • หญิงที่เป็นเบาหวานประสบปัญหามีบุตรยาก
  • อาจเกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการตั้งครรภ์
  • การตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 ทำให้อัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพของมารดาและทารกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
 • เด็กที่เกิดมา 1 ใน 7 คน เกิดผลกระทบจากแม่ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (gestational • diabetes; GDM) เช่น ตัวโตและคลอดลำบาก เป็นต้น
 • หญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์อาจเกิดภัยคุกคามที่รุนแรงต่อสุขภาพเช่น
  • ความดันโลหิตสูงแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์
  • อาจเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 หลังคลอด

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานใดๆ สามารถโหลดรูปหรือโปสเตอร์รณรงค์ที่จัดทำโดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ไปใช้ได้ค่ะ ตามลิงค์

http://www.dmthai.org/news_and_knowledge/2464

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ