หนังสือ รู้จักคาร์บ รู้จักนับ

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักกำหนดอาหารและสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ออกหนังสือใหม่ ” รู้จักคาร์บ รู้จักนับ ปรับสมดุล ควบคุมเบา […]

แนวทางเวชปฏิบัติการป้องกันและรักษาโรคอ้วนในเด็ก พ.ศ.2557

แนวทางนี้ออกโดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2557 มีเนื้อหาดังนี้ ปัญหาโรคอ้วนในเด็ก การวินิจฉัยโรคอ้ […]

Thai Osteoporosis Foundation (TOPF) position statements on management of osteoporosis 2016

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยได้อัพเดตแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคกระดูกพรุนเพิ่มเติมจากเดิมปีพ.ศ. 2553 ใน statement อันใหม่ที่ออกเมื่อปลายปี 2016 นี […]

แนวทางเวชปฏิบัติ การใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ.2559

แนวทางเวชปฏิบัตินี้เป็นผลงานจากคณะทำงานร่างแนวทางเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีตัวแทนจากสมาคมหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย สมาคมแพท […]

แนวทางการการวินิจฉัยและรักษา Primary Adrenal Insufficiency

ภาวะพร่องฮอร์โมนต่อมหมวกไตจากโรคของต่อมหมวกไต (primary adrenal insufficiency: PAI) หมายถึงต่อมหมวกไตชั้นนอก ไม่สามารถหลั่งฮอร์โมน  glucocorticoids และ […]