Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 4/2560

Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 4/2560

ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560   เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมอายุรกรรม ธนะรัชต์ ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ