Functional Hypothalamic Amenorrhea

FHA คือ ภาวะไม่ตกไข่เรื้อรัง (chronic anovulation) โดยหาสาเหตุไม่พบ  มักสัมพันธืกับภาวะเครียด น้ำหนักลด ออกกำลังกายหนัก เป็นต้น จึงเป็นการวินิจฉัยโดยก […]

Obesity Management for the Treatment of Type 2 Diabetes: ADA2018

การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่อ้วนหรือน้ำหนักเกิน  ควรลดน้ำหนักให้ได้อย่างน้อย 5% จากนน.เดิม  ดังนี้ จำกัดอาหาร (ลดแคลอรี่จากอาหารประมาณ 500–750 kcal ต่อวัน […]

An International Consortium Update: Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment of Polycystic Ovarian Syndrome in Adolescence

บทความนี้เพิ่งได้รับการเผยแพร่ online ในเดือน พฤศจิกายน 2560   โดย update ทุกแง่มุมที่เกี่ยวกับโรค PCOS ในวัยรุ่นทั้งในด้าน พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัย […]