ชื่อผู้ได้รับรางวัลและชื่อผลงานวิจัยด้านโรคต่อมไร้ท่อ

ผลงานวิจัยด้านโรคต่อมไร้ท่อ

ปี พ.ศ. ชื่อผู้ได้รับรางวัล ชื่อผลงานวิจัย
2547 พญ.สุนันทา ชอบทางศิลป์ EFFECTIVENESS OF 1-MICROGRAM ACTH STIMULATION TEST FOR THE ASSESSMENT OF ADRENOCORTICAL FUNCTION IN PATIENTS WITH ACUTE MEDICAL ILLNESSES
2548 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
2549 พญ.พรศิริ สิริธัญญานนท์ FREQUENCY AND RISK FACTORS OF ASPIRIN NON-RESPONDER IN THAI TYPE 2 DIABETES PATIENTS
นพ.ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล A NOMOGRAM FOR PREDICTING OSTEOPOROSIS RISK BASED ON AGE, WEIGHT AND QUANTITATIVE ULTRASOUND MEASUREMENT
พญ.วัลยา จงเจริญประเสริฐ IN SEARCH OF SUSCEPTIBLE LOCI FOR THYROTOXIC PERIODIC PARALYSIS USING MICROARRAYS-BASED GENOME-WIDE ASSOCIATION APPROACH ON POOLED DNA
2550 นพ.ธิติ สนับบุญ GENETIC TESTING IN THAI PATIENTS WITH BILATERAL PHEOCHROMOCYTOMA
2551 นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ PROTEOMIC ANALYSIS OF HIGH-DENSITY LIPOPROTEIN DURING GRAM-NEGATIVE SEPTICEMIA
2552 นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรย์กิจ GENETIC AND FUNCTIONAL ANALYSES OF NOVEL 18-BP DELETION MUTATION IN THE PROMOTER OF THE CETP GENE IN SEVERE HYPERALPHALIPOPROTEINEMIA
2553 พญ.จิตรา ตันติวัฒนเสถียร THE IMPACT OF  DOSAGE AND FORM OF VITAMIN D SUPPLEMENTS ON VITAMIN D STATUS IN HEALTHY THAIS
2554 นพ.นวรัฐ เพ็งผ่อง INFLUENCE OF TEMPERATURE DURING SPECIMEN COLLECTING PROCESS AND  THAWING ON PLASMA RENIN ACTIVITY IN LOW RENIN HYPERTENSIVE PATIENTS
2555 พญ.ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา MATERNAL VITAMIN D STATUS, ITS ASSOCIATED FACTORS AND THE COURSE OF PREGNANCY IN THAI WOMEN
2556 พญ.ณัฏฐณี จรัสเจริญวิทยา THE ASSOCIATIONS BETWEEN PERCHLORATE AND THIOCYANATE EXPOSURE AND THYROID FUNCTION IN FIRST-TRIMESTER PREGNANT THAI WOMEN
2557 พญ.หทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์ AN OPEN-LABEL RANDOMIZED CONTROLLED STUDY COMPARING THE EFFECTS OF CALCITRIOL AND ERGOCALCIFEROL ON ALBUMINURIA IN DIABETIC KIDNEY DISEASE
2558 พญ.พัชญา บุญชยาอนันต์ CHANGES IN FREE TESTOSTERONE LEVELS AND SEX HORMONE-BINDING GLOBULIN LEVELS  IN OBESE MEN AFTER BARIATRIC SURGERY
2559 พญ.ชุตินธร ศรีพระประแดง EFFECTS OF SUCRALOSE ON INSULIN SECRETION AND SENSITIVITY IN HEALTHY SUBJECTS: A RANDOMIZED DOUBLE-BLIND, PLACEBO CONTROLLED TRIAL
2560 พญ.สิรินาถ สิรินทร์วราวงศ์ TRANSIENT ADRENAL INSUFFICIENCY IN DIFFUSE LARGE B CELL LYMPHOMA PATIENTS AFTER CHEMOTHERAPY WITH SHORT-COURSE, HIGH-DOSE CORTICOSTEROID
พญ.วาสิตา วราชิต PREVALENCE OF SOMATIC KCNJ5 MUTATIONS IN PATIENTS WITH ALDOSTERONE-PRODUCING ADRENAL ADENOMAS IN KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL
2561 พญ.ลลิตา โลหะวิจารณ์ OPTIMAL LOADING AND MAINTENANCE DOSE OF VITAMIN D2 FOR TREATMENT OF HYPOVITAMINOSIS D IN THAI ADULTS: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLINDED, DOSE-COMPARISON STUDY

 

2562 พญ.หทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์ SLEEP DURATION AND SLEEP VARIABILITY MODULATE THE EFFECTIVENESS OF INTENSIVE LIFESTYLE INTERVENTION IN HIV-INFECTED INDIVIDUALS WITH PREDIABETES
นพ.พีรดนย์ วิภาตะวัต EFFECT OF PREOPERATIVE VITAMIN D DEFICIENCY ON POSTOPERATIVE HYPOCALCEMIA IN PATIENTS WITH ACUTE HYPOPARATHYROIDISM AFTER THYROID SURGERY
นพ.กษิตทัช ดลประสิทธิ์ VALIDATION OF ALDOSTERONE TO DIRECT RENIN RATIO AS A CREENINGTEST FOR PRIMARY ALDOSTERONISM COMPARED WITH THE STANDARD ALDOSTERONE TO PLASMA RENIN ACTIVITY RATIO

ไฟล์แนบ

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ