Bone turnover markers: are they clinically useful?

การติดตามผลการรักษาโรคกระดูกพรุนในปัจจุบันยังคงใช้เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (bone mineral density; BMD) เป็นวิธีมาตรฐาน ซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่อ […]