No “drug holiday” for denosumab

กระดูกพรุนหรือ osteoporosis เป็นภาวะที่จำเป็นต้องรับการรักษาเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหัก ยาในกลุ่ม bisphosphonate เป็นยาที่มีประสิทธิภาพดีมากในการรักษากระดูกพรุน ยากลุ่มนี้มี half-life ที่ยาวเพราะจับกับ hydroxyapatite ในทางเวชปฏิบัติจึงมีการหยุดยาหลังการรักษานานเป็นระยะเวลาหนึ่ง เรียกง่ายๆว่า drug holiday 

สำหรับยา denosumab เป็นยารักษากระดูกพรุนที่มีประสิทธิภาพดีในการรักษากระดูกพรุนเหมือน bisphosphonate แต่มีข้อแตกต่างคือ ไม่สามารถมี drug holiday ได้ ล่าสุดได้มีข้อมูลขนาดใหญ่จากการศึกษา FREEDOM study  พบว่าผู้ที่ได้รับการรักษาด้วย denosumab แล้วหยุดยา กลับมามีความเสี่ยงในการเกิด vertebral fracture พอๆกับผู้ที่ได้ยาหลอก เนื่องจากหมดฤทธิ์ยา 

สามารถเข้าไปดูที่ Link full article (free access)

ดังนั้นแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วย ควรข้อควรพิจารณา ดังนี้

  • ถ้าต้องหยุดยา denosumab  ควรพิจารณาการรักษาด้วยาอื่นๆ เช่น bisphosphonate ต่อเนื่องภายหลังหยุดยา

ข้อมูลล่าสุด (ณ วันที่ 6 พ.ค.2561) denosumab สามารถใช้ได้นาน 10 ปี

  • ในระหว่างรักษาด้วยยา denosumab ผู้ป่วยควรมารับยาสม่ำเสมอทุก 6 เดือน 

กระดูกพรุนเป็นภาวะที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ แพทย์และบุคลากรทางแพทย์จึงควรรณรงค์ให้ป้องกัน คัดกรองและให้การรักษากระดูกพรุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมาก สำหรับผู้สนใจกิจกรรมวิชาการและข่าวสารการประชุมจากมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย สามารถติดตามได้ที่ link นี้ facebookมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ