บทบาทของ Glucocorticoid ใน Septic Shock

การให้ glucocorticoid ในผู้ป่วย refractory septic shock ยังเป็นที่ถกเถียงกันในแง่การลดอัตราตายจากการรักษา เดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา วารสาร New England Journal of Medicine ได้ตีพิมพ์การศึกษา ADRENAL และ APROCCHSS ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ multicenter trial ในผู้ป่วย septic shock ที่ได้ vasopressor และ mechanical ventilator

  • ทั้งสองการศึกษา พบว่าการให้ hydrocortisone ช่วยให้ shock หายเร็วขึ้น เพิ่มการเกิด hyperglycemia โดยไม่เพิ่มโอกาสการติดเชื้อใหม่
  • การศึกษา ADRENAL พบว่าการให้ hydrocortisone 200 mg IV continuously drip in 24 hr ไม่ลดอัตราการตายที่ 28 วัน 90 วันและ 6 เดือน (long-term outcome) เมื่อเทียบกับ placebo
  • การศึกษา APROCCHSS พบว่าการให้ hydrocortisone 200 mg IV q 6 hr ร่วมกับ fludrocortisone tablet 50 ug/d via NG feed ช่วยลดอัตราตายที่ 90 และ 180 วัน แต่ไม่ลดที่ 28 วัน
  • ประชากรในการศึกษา APROCCHSS เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษา ADRENAL
    • มีผู้ป่วยที่อาการหนักมากกว่า โดยพบว่ามี SAPS II score สูงกว่า (หมายเหตุ: การศึกษา ADRENALใช้ APACHE II score ในการประเมิน) และใช้ vasopressor ขนาดสูงกว่า
    • มีผู้ป่วย lung infection มากกว่าและ abdominal infection หลังผ่าตัดน้อยกว่า
  • ผลการศึกษาที่ต่างกัน อาจเป็นจากมีการให้ fludrocortisone (mechanism ยังไม่ชัดเจน) หรือลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน

สามารถอ่าน international guideline ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาด้วย glucocorticoid ใน septic shock ได้เพิ่มเติมที่

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ