รูปแบบการดูแลเบาหวานของศูนย์เบาหวานที่เป็นเลิศควรเป็นอย่างไรในอนาคต

บทความนี้ได้เสนอแนวคิดว่าศูนย์เบาหวานที่เป็นเลิศในด้านการดูแลเบาหวานควรมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างเพื่อใช้เป็นแม่แบบในการพัฒนาทิศทางการทำงานของศูนย์เบาหวานในปัจจุบัน โดยแนวคิดนี้ยึดหลักในการดูแลแบบคุ้มค่า นั่นคือการเพิ่มสุขภาพที่ดีของประชาชน เพิ่มประสบการณ์การดูแลที่ดีให้กับผู้ป่วยร่วมไปกับการลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพผ่านทางรูปแบบการดูแล 3 ด้าน ได้แก่ การให้การดูแลแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ ความเป็นเลิศในด้านงานวิชาการทั้งการสอนและงานวิจัยและด้านการให้ความรู้ผู้ป่วยด้วยรูปแบบการดูแลที่ครอบคลุม

โดยสรุปบทความนี้ได้เสนอวิสัยทัศน์ว่าศูนย์เบาหวานที่เป็นเลิศด้านการดูแลควรประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญคือมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกมิติของการดูแลผู้เป็นเบาหวานร่วมกับเสาหลัก 6 ด้านเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญ ได้แก่

1.การประเมินคัดผู้ป่วยอย่างเป็นระบบและมีนโยบายที่เปิดกว้างสำหรับทุกระดับ

2.การสื่อสารกันระหว่างศูนย์เบาหวานที่เป็นเลิศกับสถานบริการปฐมภูมิเพื่อการดูแลอย่างไร้รอยต่อ

3.การให้การดูแลอย่างครอบคลุมในทุกมิติรอบด้านรวมทั้งระบบการส่งต่อที่ประสานงานกันเป็นเครือข่าย

4.การเรียนรู้ระบบสุขภาพผ่านการร่วมศึกษาวิจัยที่เน้นด้านการพัฒนาคุณภาพ

5.การวัดผลลัพธ์การดูแลทั้งตัวชี้วัดจากห้องปฏิบัติการรวมถึงตัวชี้วัดทางคลินิกด้านอื่นในระยะยาว

6.การให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบัน

สามารถ download full-text ได้ฟรีตาม link:  https://academic.oup.com/jcem/article/103/3/809/4788756

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ