World Diabetes Day ปี 2018-2019 ธีม The Family and Diabetes.

 

สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ ประกาศธีมวันเบาหวานโลกปี 2561-2562 ภายใต้หัวข้อ The Family and Diabetes

เนื่องจากปัจจุบัน มีจำนวนประชากรมากถึง 425 ล้านคนเป็นโรคเบาหวาน โดยส่วนใหญ่เป็นเบาหวานชนิดที่2 ซึ่งป้องกันได้ โดยการออกกำลัง และจำกัดอาหารหวาน

ครอบครัวมีส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิต ปรับพฤติกรรมและป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน  หากครอบครัวใด มีคนในครอบครัวเป็นเบาหวาน และส่งเสริมการดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน สามารถลดโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานในผู้เป็นเบาหวาน รวมถึงลดอุบัติการณ์การเกิดโรคเบาหวานในผู้ที่ยังไม่เป็นเบาหวานในอนาคตได้  ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเบาหวานได้อีกด้วย

 

ทาง IDF เล็งเห็นถึงความสำคัญของครอบครัวต่อโรคเบาหวาน จึงจัดเเคมเปญนี้ขึ้น เพื่อใช้ใน World Diabetes Day 2018-19

https://www.idf.org/our-activities/world-diabetes-day/2018-19-theme.html

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ