2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer

2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer

เนื้อหากล่าวถึง การดูแลรักษาติดตามผุ้ป่วยที่มีก้อนต่อมไทรอยด์ การใช้อัลตราซาวน์มาช่วยในการเจาะเซลล์ไปตรวจทางเซลล์วิทยารวมถึงการการแปลผล  การใช้  molecular markers ในการช่วยวินิจฉัยมะเร็ง การรักษามะเร็งไทรอยด์ การstaging การผ่าตัด การกลืนรังสีไอดอดีน ตลอดจนการใช้ยา levothyroxine หลังผ่าตัด เป็นต้น

อ่านต่อ https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/thy.2015.0020

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ