2018 U.S. Guideline on Management of Blood Cholesterol

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สหสมาคมการแพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันประกาศ guideline ใหม่เกี่ยวกับการรักษาภาวะโคเลสเตอรอลสูงในการประชุม 2018 America […]

พิธีมอบรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อฯ ประจำปี พ.ศ.2561

งานประชุมวิชาการประจำปี 2561 สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอนันตราสยาม กรุงเทพฯ   รางวัลผลงานวิจัยด้านโรคต่อม […]