Treatment of Diabetes in Older Adults: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline

แนวเวชปฏิบัติสำหรับการรักษาเบาหวานในผู้สูงอายุโดย Endocrine Society มีเนื้อหาน่าสนใจหลายส่วน ตัวอย่างเช่น

  • การวินิจฉัยเบาหวานในคนกลุ่มนี้แนะนำให้คัดกรองด้วย FPG, A1C และเนื่องจากในผู้สูงอายุมักมีโรคร่วมซึ่งมีผลกับระดับ A1C แนวเวชปฏิบัตินี้จึงแนะนำให้ตรวจ 75 g OGTT เพื่อยืนยันการวินิจฉัยด้วย นับเป็นแนวเวชปฏิบัติที่มีความชัดเจนในการตรวจ OGTT ให้มากขึ้นนอกจากในหญิงตั้งครรภ์
  • การกำหนดเป้าหมายการรักษาโดยแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุเป็น 3 กลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มมีเป้าหมายในการควบคุมเบาหวานด้วย A1C ที่แตกต่างกัน
  • ในส่วนของการดูแล มีการลงรายละเอียดในบริบทผู้สูงอายุทั้งการปรับพฤติกรรมชีวิตและการเลือกใช้ยา รวมทั้งการจัดการไขมันเลือดสูงและความดันเลือดสูงด้วย

ผู้สนใจสามารถ download fulltext ได้ฟรีตามลิ้งค์ https://academic.oup.com/jcem/article/104/5/1520/5413486

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ