เรียน  สมาชิกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

เรียน  สมาชิกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

ตามที่ แพทย์หญิงชุตินธร  ศรีพระประแดง สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการสำรวจแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไทรอยด์เกรฟส์ในเวชปฏิบัติในประเทศไทย (Survey of Clinical Practice Patterns in the Managementof Graves’ disease in Thailand) และได้ขอความอนุเคราะห์กับทางสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย เพื่อขอ e-mail สมาชิกสมาคมฯในการส่งแบบสอบถามแก่สมาชิกสมาคมฯ นั้น

ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมต่อมไร้ท่อฯ จึงได้มีมติให้สมาคมฯ เป็นผู้ส่งแบบถามโครงการวิจัยดังกล่าวแทน แพทย์หญิงชุตินธร  ศรีพระประแดง  ตาม link  https://forms.gle/siYxerTNVyy2SNwQ9  ที่แนบมาด้วย

ทั้งนี้ โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นโครงการวิจัยของ แพทย์หญิงชุตินธร  ศรีพระประแดง ไม่ได้เป็นโครงการวิจัยของสมาคมต่อมไร้ท่อฯแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

วีรพันธุ์  โขวิฑูรกิจ

(นายแพทย์วีรพันธุ์  โขวิฑูรกิจ)

ประธานฝ่ายส่งเสริมการวิจัย สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย จม.ขอความอนุเคราะห์เพื่อทำการวิจัยจาก พญ.ชุตินธร  ศรีพระประแดง

ไฟล์แนบ : ขอความอนุเคราะห์เพื่อการทำวิจัย.pdf

ไฟล์แนบ

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ