ประกาศรับสมัครสอบ ประจำปี 2564

 

เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร

แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา/อนุสาขาทางอายุรศาสตร์ พ.ศ.2564

ตามที่แพทยสภามีประกาศเรื่องการยื่นคาขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2564 โดยให้ผู้ประสงค์จะเข้าสอบดาเนินการตามที่ราชวิทยาลัยต่างๆ กาหนดนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนของแพทยสภา   ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จึงกาหนดรายละเอียดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ ทางอายุรศาสตร์ ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2564 ดังนี้

1. สถาบันฝึกอบรม/สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อการสอบหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ ส่งรายชื่อแพทย์ผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อ หนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ     พ.ศ. 2564 มายังราชวิทยาลัย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ด้วยวิธีการบันทึกลงใน website: http://www.tmc.or.th/tcgme/Tier/ โดย

   – สาขาวิชาในสถาบันฝึกอบรมใช้ User: T5******** ลงทะเบียนแพทย์ที่เห็นสมควรให้สมัครสอบในปี 2564

   – สถาบันฝึกอบรมใช้ User: T4*** รับรองแพทย์ที่ลงทะเบียนตามข้อ 1
2. กำหนดเวลาการรับสมัคร : วันที่ 1  – 30 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
3. เงื่อนไขและวิธีการสมัคร
3.1 ใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร : ผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ตามข้อ 1 ต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานในการสมัคร ดังต่อไปนี้
(1) ใบสมัคร : กรอกข้อมูลด้วยตนเองทาง website: www.tmc.or.th/tcgme แล้วพิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนาม พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ลงในกรอบที่กาหนด
(2) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือสาเนาบัตร MDCARD (ที่ยังไม่หมดอายุ)
(3) สำเนาบัตรประชาชน
(4) สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ และนามสกุล (ถ้ามี)
(5) สำหรับผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร ให้ยื่นหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
– หนังสือรับรองฉบับจริง / หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปีตามที่เกณฑ์หลักสูตรสาขา/อนุสาขานั้นๆ กาหนด หรือมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่ฝึกอบรมว่ากาลังรับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านชั้นปีสุดท้ายตามเกณฑ์หลักสูตรสาขา/อนุสาขานั้นและจะครบระยะเวลาการฝึกอบรมก่อนวันสอบ หรือ
– หนังสือรับรองฉบับจริง ว่าได้ผ่านการปฏิบัติงานประจาสาขา ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ ราชวิทยาลัยที่กากับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขานั้น ๆ รับรองโดยความเห็นชอบของแพทยสภา โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าระยะเวลาของหลักสูตรตามที่
เกณฑ์หลักสูตรสาขานั้นๆกาหนดสาหรับสาขาประเภทที่1 หรือมีระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกว่าระยะเวลาของหลักสูตรไม่น้อยกว่า6 เดือนสาหรับสาขาประเภทที่2 หรือ
– กรณีผ่านการฝึกอบรมจากต่างประเทศจะต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านมาในระยะเวลาไม่น้อยกว่าหลักสูตรที่รับรองโดยแพทยสภา
(6) สำหรับผู้สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติให้ยื่นหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
– หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้นๆจากสถาบันต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง(ที่ยังไม่หมดอายุ)
– หนังสือรับรองฉบับจริงว่าได้ผ่านการปฏิบัติงานประจาสาขา/อนุสาขานั้นๆโดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าตามที่เกณฑ์หลักสูตรสาขานั้นๆกาหนดในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ราชวิทยาลัยฯรับรองโดยความเห็นชอบของแพทยสภา
(7) เอกสารอื่นๆตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯตามสาขา/อนุสาขากาหนดเพิ่มเติม
(8) เงื่อนไขพิเศษเฉพาะสาขาให้ดูรายละเอียดตามคุณสมบัติผู้สมัครแยกตามสาขา/อนุสาขา
3.2 วิธีการสมัคร
(1) จัดทาใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆตามข้อ3.1 ในรูปแบบเอกสารพร้อมสาเนาเพิ่มตามที่สาขา/อนุสาขานั้นประกาศกาหนดไว้ตามรายละเอียดในผนวกแนบท้ายประกาศนี้
(2) ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ( 10,500 บาท) ตามที่สาขา/อนุสาขานั้นประกาศกาหนดไว้ตามรายละเอียดในผนวกแนบท้ายประกาศนี้(ซึ่งจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น) โดยโอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี”ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย” ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่เลขที่043-274623-0 (แนบหลักฐานการชาระเงินส่งมาพร้อมกับใบสมัคร)
(3) ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ                  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310   ภายในวันที่ 30 เมษายน2564

(กรณีส่งทางไปรษณีย์ต้องส่งภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

** เพิ่มเติม ลิงค์สมัครสอบ**

https://tmc.or.th/tcgme/Tier/StdER_inBoard

 

 

**หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0971686875 หรือ 027166337

 

ไฟล์แนบ

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ