AACE Position Statement: COVID-19 and People with Adrenal Insufficiency and Cushing’s Syndrome

ผู้ป่วยที่มีภาวะฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตพร่องจะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจมากขึ้น สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งสหรัฐอเมริกาจึงมีคะแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้ออกมา โดยใจความสำคัญคือให้รับประทานยาที่ได้รับตามเดิม มีการประเมินว่าจะมียาเพียงพอ หากเจ็บป่วยต้องเพิ่มขนาดของสเตียรอยด์อย่างเหมาะสม รู้จักประเมินอาการเจ็บป่วย มีสิ่งบ่งชี้แสดงตนว่าป่วยเป็นโรคฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตพร่อง และต้องรู้ว่าเมื่อไรต้องไปโรงพยาบาล

ในขณะที่ผู้ป่วย Cushing’s syndrome ที่ยังคุมไม่ได้ก็เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อด้วยเช่นกัน ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ COVID-19 ในคนกลุ่มนี้ยังมีไม่มากนัก ดังนั้นจึงแนะนำให้ปฏิบัติตนตามแนวทางการควบคุมโรคทั่วไป

ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านคำแนะนำต้นฉบับได้ตาม link https://www.aace.com/recent-news-and-updates/aace-position-statement-coronavirus-covid-19-and-people-adrenal

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ