คำแนะนำการดูแลรักษาโรคกระดูกพรุนในช่วงการระบาดของ COVID-19

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR), American Association of Clinical Endocrinologists (AACE), Endocrine Society, European Calcified Tissue Society (ECTS) และ National Osteoporosis Foundation (NOF) ร่วมกันออกคำแนะนำการดูแลโรคกระดูกพรุนในช่วงการระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ มีเนื้อหาโดยย่อ ดังต่อไปนี้

  • ยารักษาโรคกระดูกพรุนไม่มีหลักฐานว่าเพิ่มโอกาสติดเชื้อหรือเพิ่มความรุนแรงของ COVID-19 จึงควรรับประทาน/ฉีดยาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในผู้ที่ได้ estrogen หรือ raloxifene ให้ระวัง hypercoagulable complication ที่มักพบบ่อยในผู้ติดเชื้อ COVID-19
  • เพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่อง social distancing อาจพิจารณาไม่เจาะเลือดก่อนให้ IV bisphosphonate หรือ denosumab เช่น calcium, 25-hydroxyvitamin D, creatinine ได้ ถ้าผลการตรวจก่อนหน้านี้ปกติและอยู่ในวิจารณญาณของแพทย์ว่าผู้ป่วยมีภาวะสุขภาพที่คงที่ ยกเว้นในผู้ป่วยที่มีค่าไตแกว่งสูงง่ายหรือมีความเสี่ยงต่อ hypocalcemia เช่น โรค malabsorption, hypoparathyroidism, chronic kidney disease stage 4-5, ได้รับ loop diuretics
  • ในผู้ที่ได้รับยา denosumab ที่ไม่สามารถมารับยาได้ภายใน 7 เดือนหลังได้ยาเข็มสุดท้าย อาจพิจารณาเปลี่ยนยาเป็น oral bisphosphonate สำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง (eGFR) levels < 30-35 mL/min ให้พิจารณาให้ยา oral bisphosphonate แบบ low dose เช่น alendronate 70 mg every 2 weeks (off-label regimen)
  • ในผู้ที่ได้รับยา teriparatide ที่ขาดยาเกิน 2-3 เดือน อาจพิจารณาเปลี่ยนเป็น oral bisphosphonate ชั่วคราว
  • ในผู้ที่ได้รับ IV bisphosphonate ที่ไม่สามารถมารับยาได้ตามกำหนด อาจเลื่อนการมารับยาได้

คำแนะนำนี้เป็นไปตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เพราะหลักฐานอ้างอิงต่างๆ มีอยู่จำกัด แต่เพื่อให้การรักษาโรคกระดูกพรุนเป็นไปได้ต่อเนื่อง ขอให้แพทย์ได้โปรดใช้วิจารณญาณและศิลปะทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยอย่างดีที่สุดแม้จะมีข้อจำกัดหลายประการ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่ Joint Guidance on Osteoporosis Management in the Era of COVID-19

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ