หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

ลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

เพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

ฉบับปรับปรุงใหม่ตามกรอบมาตราฐาน WFME พ.ศ. 2562

 

หลักสูตรฝึกอบรม

 

 

 

ไฟล์แนบ

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ