The Evolution of Insulin and How it Informs Therapy and Treatment Choices

เนื้อหาบรรยายถึง ประวัติความเป็นมาของอินซูลินในระยะเวลา 100 ปี ที่ผ่านมา เริ่มจากสกัดจากตับอ่อน จนถึงผลิตสังเคราะห์เองในรูปแบบ recombinant human insul […]

Clinical practice guidelines for the care of girls and women with Turner syndrome: proceedings from the 2016 Cincinnati International Turner Syndrome Meeting

Turner syndrome พบประมาณ 25–50 ต่อหญิงหนึ่งแสนราย ซึ่งควรได้รับการดูแลต่อเนื่องจากสหสาขาวิชาชีพ เนื่องจากมีหลายอวัยวะที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบร่างกาย ส่ […]