The Evolution of Insulin and How it Informs Therapy and Treatment Choices

เนื้อหาบรรยายถึง

  • ประวัติความเป็นมาของอินซูลินในระยะเวลา 100 ปี ที่ผ่านมา เริ่มจากสกัดจากตับอ่อน จนถึงผลิตสังเคราะห์เองในรูปแบบ recombinant human insulin and insulin analogs.
  • รูปร่าง โครงสร้างทางเคมี และการออกฤทธิ์  pharmacokinetic and pharmacodynamic ของอินซูลินแต่ละชนิด
  • ชนิดต่างๆของอินซูลิน และเทคโนโลยีของการให้ยาอินซูลิน เป็นต้น

อ่านต่อ

https://academic.oup.com/edrv/article/41/5/bnaa015/5836295

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ