Management of Dyslipidemia and Prevention of Cardiovascular Disease Algorithm – AACE/ACE 2020 Consensus Statement

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกแนวทางคำแนะนำเรื่อการจัดการโรคไขมันในเลือดผิดปกติเพื่อป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดฉบับใหม่ 2020 ซึ่งปรับปรุ […]

The Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) 2020 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease (CKD)

KDIGO ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงกำไรระดับโลกในด้านโรคไตได้ออกแนวทางแนะนำการจัดการเบาหวานในผู้ที่มีภาวะไตเสื่อมเรื้อรังเป็นครั้งแรกในปี 2020 เพราะช่วงนี้เป็ […]

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี 2564

  การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ […]

การบรรยายพิเศษออนไลน์ “Thyroid Weekend”

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษออนไลน์ “Thyroid Weekend” วันอาทิตย์ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-14.00 […]