การบรรยายพิเศษออนไลน์ “Thyroid Weekend”

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษออนไลน์ “Thyroid Weekend”

  • วันอาทิตย์ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-14.00 น. Iodine and Thyroid บรรยายโดย ผศ.พญ.นิพาวรรณ ไวศละนันท์ facilitator รศ.พญ.ชุตินธร ศรีพระประแดง
  • วันอาทิตย์ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00-12.00 น. Subclinical thyroid disease: who, when and how to treat? บรรยายโดย อ.พญ.สิรินาถ สิรนทร์วราวงศ์ และ อ.พญ.ปนัดดา ศรีจอมขวัญ facilitator รศ.พญ.ชุตินธร ศรีพระประแดง

ลงทะเบียนฟรี รับจำนวนจำกัด (200 ท่าน) **ขณะนี้ ปิดรับการลงทะเบียนแล้ว**

ขออนุญาตให้สิทธิ์ผู้ลงทะเบียนแบบ first come, first served

ผู้ที่ได้รับการลงทะเบียนจะได้รับการส่ง link สำหรับเข้าร่วมประชุมทางอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ล่วงหน้าประมาณ 3 วันก่อนประชุม

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ