การบรรยายพิเศษออนไลน์ “Thyroid Weekend”

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษออนไลน์ “Thyroid Weekend” วันอาทิตย์ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-14.00 […]