COVID-19 collection from EJE

Endocrinology in the time of COVID-19

ช่วงนี้ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งทำให้การรักษาผู้ป่วยในภาวะต่างๆในทางอายุรกรรมทุกสาขาวิชามีปัญหาได้ รวมทั้งทางต่อมไร้ท่อด้วย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการวินิจฉัย การส่งตรวจเพิ่มเติม การรักษา รวมถึงคำแนะนำให้แก่ผู้ป่วยปฏิบัติตนอยู่บ้าน

review นี้เป็นชุดการรวบรวมข้อมูลใน series ” Endocrinology in the time of COVID-19″  ที่รวบรวมพิเศษ ใน European Journal of Endocrinology ของโรคทางต่อมไร้ท่อที่พบบ่อย เช่น adrenal insufficiency, hypo- and hyperthyroidism, calcium disorder เป็นต้น

อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่

Management of adrenal insufficiency:
https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/183/1/EJE-20-0361.xml

Management of Cushing’s syndrome:
https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/183/1/EJE-20-0352.xml

Management of DI and hyponatremia:
https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/183/1/EJE-20-0338.xml

Management of pituitary tumours:
https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/183/1/EJE-20-0473.xml

Management of calcium disorders and osteoporosis:
https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/183/2/EJE-20-0385.xml

Management of hypo- and hyperthyroidism:
https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/183/1/EJE-20-0445.xml

Management of GDM:
https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/183/2/EJE-20-0401.xml

Management of thyroid nodule and cancer:
https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/183/1/EJE-20-0269.xml

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ