Society for Endocrinology UK Guidance on the initial evaluation of a suspected difference or disorder of sex development (Revised 2021)

review article ที่ครบถ้วนและ update เรื่องการ assess and evaluation ในคนที่สงสัย disorder of sex development ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การส่ง investigations รวมถึงการตรวจทาง genetic  โดยเน้นว่าภาวะนี้ต้องมีการดูแลแบบองค์รวมทั้งครอบครัว รวมถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วยด้วยเช่นกัน

อ่านได้เพิ่มเติมที่

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cen.14528

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ