ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการสรรหาสมาชิกอายุรแพทย์ทรงคุณวุฒิ

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการสรรหาสมาชิกอายุรแพทย์ทรงคุณวุฒิ

Masterly Fellow of The Royal College of Physicians of Thailand (MFRCPT)

ปิดรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2565 นี้เท่านั้น

ระเบียบการพิจารณาให้ใบประกาศนีย์บัตร

1. เป็นสมาชิกสามัญราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
2. ได้รับวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ หรืออนุสาขาทางอายุรศาสตร์
3. ปฏิบัติงานในวิชาชีพหลังจบวุฒิบัตรอย่างน้อย 2 ปีติดต่อกัน
4. ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยสมาชิกภาพของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ อย่างเคร่งครัด
5. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ จัดโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
5.1 เข้าร่วมประชุมวิชาการที่จัดโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
5.2 เข้าร่วมในกิจกรรม CPD Online ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ โดยมีเกณฑ์ขึ้นต่ำคะแนนจากการตอบคำถาม 10 คะแนน ต่อปี และต่อเนื่องกันอย่างน้อย 2 ปี
6. มีผลงานเชิงประจักษ์แสดงความสำเร็จ ในวิชาชีพในข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้
ด้านบริการ ด้านการสอน ด้านวิจัย

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนตลอดระยะเวลาของอายุใบประกาศแสดงเกียรติคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โทร 06-5478-5969 Email : chanthima.rcpt@gmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.rcpt.org

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ