ประกาศรับสมัครสอบ ประจำปี 2565

 

เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร

แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา/อนุสาขาทางอายุรศาสตร์ พ.ศ.2565

 

 

ตามที่แพทยสภามีประกาศเรื่องการยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2565 โดยให้ผู้ประสงค์จะเข้าสอบดำเนินการตามที่ราชวิทยาลัยต่าง ๆ กำหนดนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนของแพทยสภา ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จึงกำหนดรายละเอียดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ ทางอายุรศาสตร์ ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2565 ดังนี้

  1. สถาบันฝึกอบรม/สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อการสอบหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ ส่งรายชื่อแพทย์ผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร ฯ พ.ศ. 2565 มายังราชวิทยาลัย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ด้วยวิธีการบันทึกลงใน  website: http:/www.tmc.or.th/tcgme/Tier/ โดย

– สาขาวิชาในสถาบันฝึกอบรมใช้ User: T5******** ลงทะเบียนแพทย์ที่เห็นสมควรให้สมัครสอบในปี 2565

– สถาบันฝึกอบรมใช้ User: T4*** รับรองแพทย์ที่ลงทะเบียนตามข้อ 1

  1. กำหนดเวลาการรับสมัคร : วันที่ 1 – 29 เมษายน 2565
  2. เงื่อนไขและวิธีการสมัคร

3.1 ใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร : ผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ตามข้อ 1 ต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานในการสมัคร ดังต่อไปนี้

(1) ใบสมัคร : กรอกข้อมูลด้วยตนเองทาง website: www.tmc.or.th/tcgme แล้วพิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนามพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ลงในกรอบที่กำหนด

(2) สำเนาบัตรประชาชน

(3) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับเอกสารหลักฐานที่ยื่นสมัคร)

(4) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือสำเนาบัตร MDCARD (ที่ยังไม่หมดอายุ)

(5) สำเนาวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ สาขาหลัก (เฉพาะกรณีสมัครสอบแพทย์ประจำบ้านต่อยอด)

(6) เอกสารหลักฐาน/หนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมหรือการปฏิบัติงานประจำสาขา

(6.1)  กรณีสอบเพื่อวุฒิบัตร ให้ยื่นหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

– หนังสือรับรองฉบับจริง จากสถาบันที่ฝึกอบรมหรือสถานที่ปฏิบัติงานว่ากำลังจะสำเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหรือการปฏิบัติงานประจำสาขาในปี 2565 โดยต้องผ่านการประเมินกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไว้ใจได้ (Entrustable Professional Activities: EPA) ตามขั้นขีดความสามารถที่มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1) สาขานั้นกำหนดอย่างครบถ้วนก่อนวันสอบ

– หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน หรือการปฏิบัติงานประจำสาขาในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขานั้น ๆ รับรองโดยความเห็นชอบของแพทยสภา โดยผ่านการประเมินกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไว้ใจได้ (Entrustable Professional Activities: EPA) ตามขั้นขีดความสามารถที่มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1) สาขานั้นกำหนดอย่างครบถ้วน หรือ

(6.2)  กรณีสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ ให้ยื่นหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

– หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ได้หนังสืออนุมัติหรือรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้น ๆ จากสถาบันต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง

– หลักฐานที่แสดงว่าได้ผ่านการปฏิบัติงานประจำสาขา/อนุสาขานั้น ๆ โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าตามที่มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว. 1) สาขานั้น ๆ กำหนด ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขานั้น ๆ รับรองโดยความเห็นชอบของแพทยสภา รวมทั้งผ่านการประเมินกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไว้ใจได้ (EntrustableProfessional Actvities: EPA) ตามชั้นขีดความสามารถที่มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1) สาขานั้นกำหนดอย่างครบถ้วน

(7)  เอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามสาขา/อนุสาขา กำหนดเพิ่มเติม

(8)  เงื่อนไขพิเศษเฉพาะสาขา ให้ดูรายละเอียดตามคุณสมบัติผู้สมัครแยกตามสาขา/อนุสาขา

3.2  วิธีการสมัคร

(1) จัดทำใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ 3.1 ในรูปแบบเอกสาร พร้อมสำเนาเพิ่มตามที่สาขา/อนุสาขานั้นประกาศกำหนดไว้ตามรายละเอียดในผนวกแนบท้ายประกาศนี้

(2) ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 11,100.00 บาท ( ค่าสมัครสอบได้รวมค่าวุฒิบัตรฯ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้ว ) ตามที่สาขา/อนุสาขานั้นประกาศกำหนดไว้ตามรายละเอียดในผนวกแนบท้ายประกาศนี้ โดยโอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่ 043-274623-0 (แนบหลักฐานการชำระเงินส่งมาพร้อมกับใบสมัคร)

(3) ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ สำนักงานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565

 

 

** เพิ่มเติม ลิงค์สมัครสอบ**

https://tmc.or.th/tcgme/Tier/StdER_inBoard

 

** เพิ่มเติม หลักฐานการสมัครสอบ**

หลักฐานการสมัครสอบ 2565

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0971686875 หรือ 027166337

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ