ผลของโรคโควิด 19 ต่อระบบต่อมไร้ท่อ

โรคโควิด 19 ส่งผลต่อระบบสาธารณสุขทั่วโลกต่อเนื่องนานหลายปี เมื่อเวลาผ่านไปเริ่มมีข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสนี้มากขึ้นว่าส่งผลกับร่างกายมากกว่าแค่ในระบบทางเดินหายใจอย่างเดียว เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เข้าสู่เซลล์ผ่าน ACE2 receptor ด้วยกระบวนการที่ต้องใช้โปรตีน TMPRSS2 ซึ่งทั้ง ACE2 และ TMPRSS2 พบได้ในต่อมไร้ท่อหลายตำแหน่งทั่วร่างกายด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นยังมีรายงานกรณีศึกษาจากทั่วโลกถึงภาวะไทรอยด์และต่อมใต้สมองผิดปกติในผู้ป่วยโควิด 19 ส่งผลให้เกิดความสนใจในการศึกษาผลกระทบของโรคโควิด 19 ต่อระบบต่อมไร้ท่ออย่างจริงจังในเวลาต่อมา โดยเฉพาะผลกระทบในระยะยาวต่อสุขภาพในผู้ติดเชื้อที่รอดชีวิต ในช่วงที่ผ่านมามีงานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ออกมาอย่างต่อเนื่อง

บทความจากวารสาร Endocrinology นี้ทบทวนและรวบรวมข้อมูลการศึกษาผลกระทบของโรคโควิด 19 ในระบบต่อมไร้ท่อต่างๆ ตั้งแต่ต่อมใต้สมอง ต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต ต่อมเพศ รังไข่ และตับอ่อน ทั้งผลแบบ acute, subacute และ persistent effects เพื่อเป็นแนวทางในการประเมิน ส่งตรวจ และดูแลอย่างเหมาะสม

ผู้สนใจสามารถเข้าไป download fulltext ได้ตาม link https://academic.oup.com/endo/article/163/1/bqab203/6372868?login=false

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ