The incretin/glucagon system as a target for pharmacotherapy of obesity

 

The incretin/glucagon system as a target for pharmacotherapy of obesity

โรคอ้วนเป็นโรคเรื้อรังที่นำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆมากมายอาทิเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง ฯลฯ  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งการควบคุมอาหารและออกกำลังกายยังเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาโรคนี้ ปัจจุบันมียาลดน้ำหนักที่ได้รับการรับรองในการรักษาอยู่ไม่มากนัก และในอนาคต Proglucagon-derived
peptides, glucagon และ incretin hormones จะมีบทบาทมากขึ้นในการรักษาโรคอ้วน โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็น การกระตุ้นศูนย์อิ่ม การปรับเปลี่ยน  energy homeostasis และ lipolytic activity โดยในอนาคตจะมียากลุ่มที่เป็นยาเดี่ยว และ ยาที่ประกอบด้วยหลายโมเลกุลซึ่งเชื่อว่าจะทำให้การรักษาโรคอ้วนได้ผลดีมากยิ่งขึ้น

review ฉบับนี้ได้กล่าวถึงตั้งแต่ ยาที่ใช้รักษาโรคอ้วนในปัจจุบัน จนถึงยาที่จะนำมาใช้ในอนาคต ทั้ง mechanism of action ตลอดจนถึง further research

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/obr.13372

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ