คำแถลงเสนอการเปลี่ยนชื่อเรียกโรคเบาจืดในต่างประเทศ

คณะทำงานเพื่อการเปลี่ยนชื่อโรคเบาจืดซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรวิชาชีพต่างๆ ได้แก่  The Endocrine Society, European Society of Endocrinology, Pituitary Society, Society of Endocrinology, European Society of Paediatric Endocrinology, Endocrine Society of Australia, Brazilian Endocrine Society, and Japanese Endocrine Society ได้ร่วมกันออกคำแถลงในการเสนอเพื่อเปลี่ยนชื่อเรียกโรคเบาจืดใหม่ซึ่งแต่เดิมเรียกว่า Diabetes insipidus ซึ่งใช้กันมานานแต่มักสร้างความสับสนกับโรคเบาหวานเนื่องจากมักเรียกกันโดยย่อว่า diabetes เหมือนกันทั้งที่พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรคแตกต่างกัน โดยชื่อใหม่ที่เสนอจะสอดคล้องกับพยาธิสรีรวิทยาของโรคโดยเรียกว่า “Arginine Vasopressin Deficiency (AVP-D)” สำหรับ central or cranial etiologies และเรียกว่า “Arginine Vasopressin Resistance (AVP-R)” สำหรับ nepheogenic etiologies 

เหตุผลนอกจากปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้ตรงกับการเกิดโรคมากขึ้น ยังมีข้อมูลจากการสำรวจผู้เป็นโรคเบาจืดพบว่าร้อยละ 80 แจ้งว่าชื่อโรคเดิมซึ่งมักเรียกโดยย่อว่า diabetes นั้นทำให้บุคลากรการแพทย์เกิดความสับสนกับโรคเบาหวานและร้อยละ 85 ของผู้ป่วยสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนชื่อโรคนี้ใหม่โดยไม่ต้องการให้มีคำว่า “diabetes” อยู่ในชื่อโรคอีกต่อไป ดังนั้นการเสนอเปลี่ยนชื่อโรคนี้เป็นก้าวแรกเพื่อขจัดความสับสนในการระบุชื่อโรคและลดปัญหาการดูแลให้กับผู้ป่วยต่อไป

ผู้สนใจสามารถเข้าไป download fulltext ได้ฟรีตาม link  https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/187/5/EJE-22-0751.xml

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ