แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ให้เข้าสู่โรคเบาหวานระยะสงบด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มงวดสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่สําคัญของประเทศไทยและทั่วโลก ปัจจุบันมีการรักษาที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 สามารถควบคุมน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์วินิจฉัยโรคเบาหวานโดยไม่ต้องใช้ยาเพื่อลดระดับน้ําตาลได้ โดยเรียกภาวะนี้ว่า diabetes remission หรือโรคเบาหวานระยะสงบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน และลดภาระทางเศรษฐกิจได้อย่างมาก

จากหลักฐานทางวิชาการในปัจจุบันพบว่าการลดน้ํา หนักร้อยละ 10-15 ของน้ํา หนักตัวจะช่วยให้เข้าสู่โรคเบาหวานระยะสงบได้ ซึ่งการลดน้ําหนักจะลดปริมาณไขมันในตับและตับอ่อนส่งผลให้ลดการดื้ออินซูลินของตับลดลงและฟื้นคืนการทํา งานของเบต้าเซลล์ในตับอ่อน จึงสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้กลับมาอยู่ในระดับปกติหรือใกล้เคียงปกติได้

ในการนี้สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกับสมาคมวิชาชีพ ได้แก่ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย สมาคมนักกําหนดอาหารแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดําและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข และคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญ จัดทําแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ให้เข้าสู่โรคเบาหวานระยะสงบด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มงวดสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยพัฒนาจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับการประชุมหาข้อตกลงร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทย

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1_pooxEPbFFvH6IR5DR3tNjk9q1nOUIUD/view (free download)

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ