ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย Awareness of medication-related osteonecrosis of the jaw in osteoporosis patients

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย Awareness of medication-related osteonecrosis of the jaw in osteoporosis patients

เรียนสมาชิกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสมาชิกช่วยอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัยเรื่อง

ความตระหนักของแพทย์ต่อภาวะกระดูกขากรรไกรตายจากการใช้ยาในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน(Awareness of medical doctor on medication-related osteonecrosis of the jaw in osteoporosis patients)

ซึ่งเป็นงานวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์ของ ทพ.ณัชพล ศุภนําพา นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

โดยมีรศ. ทพญ. ดร.เกศกัญญา สัพพะเลข รศ. ทพญ. ดร.ผกาภรณ์ พันธุวดีพิศาลธุรกิจ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ. พญ.ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจทัศนคติประสบการณ์และการปฏิบัติของแพทย์ในประเทศไทยต่อภาวะกระดูกขากรรไกรตายเนื่องจากการใช้ยา

เพื่อที่จะได้นําไปใช้ในการวางแนวทางการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนต่อไป จึงมีความจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากแพทย์เฉพาะทางที่จ่ายยาต้านการสลายของกระดูกในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกพรุน

งานวิจัยนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการศึกษาและวิจัยในมนุษย์คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (HREC-DCU 2022-079) จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้แพทย์ผู้เกี่ยวข้องช่วยตอบและส่งต่อแบบสอบถามในรูปแบบคิวอาร์โค้ด หรือลิงค์แบบ สอบถาม https://forms.gle/c2kRCm5evLvr6f3F9 เพื่อเก็บข้อมูลโครงการวิจัยและนําไปวิเคราะห์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ